22η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 13η Ιουνίου 2024

3
22η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 13η Ιουνίου 2024

22η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 13η Ιουνίου 2024

22η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 13η Ιουνίου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 07/06/2024
Α.Π.: 20881

 

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
4) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

22η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου), τη 13η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 8 κ΄9 του Ν. 5056/2023.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2024.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο: «Εργασίες δημιουργίας αποχέτευσης στο χώρο των ανοιχτών ντους στο «Π. Παπαγιανόπουλος».
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων δημοτών για οικονομικά βοηθήματα.
 1. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη πληρωμής Ανταποδοτικού Τέλους του ΤΕΕ ύψους 20,00 € για κάθε ένα από τα τριάντα  τέσσερα (34) σχολικά συγκροτήματα τα οποία καταχωρούνται στο Μητρώο Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτων.
 1. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οργάνων: α) Παιδικών Χαρών και β) Αύλειων Χώρων», με ΑΜ 112/2023.
 1. Έγκριση της μελέτης και των όρων δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 2024” Α.Μ. 7/2024, προϋπ.: 1.200.000,00€ (με Φ.Π.Α.) μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..
 1. Λήψη απόφασης για τη δημόσια παρακατάθεση της αποζημίωσης του Κτήματος Δουζένη, σύμφωνα με την 6590/2022 απόφαση του Εφετείου.
 1. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 2021», Α.Μ. 20/2021.
 1. Παράταση σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ», Α.Μ. 3/22.
 1. Εξώδικη επίλυση επί της από 10-5-2022 με αρ. εισ. ΑΓ 2568/2022 με αρ. κλ. ΚΛ.24174/2023 αγωγής της Χ. Λ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου, με απευθείας εξαγορά του ακινήτου της.
 1. Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για αναπηρικό ΙΧ επιβατηγό (ΑμεΑ), επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού 18, στο Ο.Τ. 247 στον Δήμο Χαλανδρίου.
 1. Παρoχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Άννα Π. Γαβαλά, δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 23768), όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Νέα Τακτική Πολυμελούς-Κτηματολόγιο) κατά την εκδίκαση της από 08/4/2024 με ΓΑΚ 43152/2024 και ΕΑΚ 1041/2024 αγωγή της Ανώνυμης Εταιρείας ΑΤΕΕΚ Ανώνυμη Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία Κατασκευών κατά του Δήμου Χαλανδρίου και του Υπουργείου Οικονομικών (κυριότητα ακινήτου).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜΔΣΑ 23768) για τη συνεπικουρία της υπηρεσίας στη σύνταξη απόψεων επί της με αριθμό πρωτ. 19905/3-6-2024 (ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 800/204) προσφυγής του οικονομικού φορέα με την επωνυμία STOP ΑΕΒΕ κατά της υπ’ αρ. 380/2024 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ».
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜΔΣΑ 23768) για τη συνεπικουρία της υπηρεσίας στη σύνταξη απόψεων επί της με αριθμό πρωτ. 19918/3-6-2024 (ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 798/204) προσφυγής του οικονομικού φορέα με την επωνυμία TRENDCONCEPTINTERNATIONALSA κατά της υπ’ αρ. 380/2024 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ».
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜΔΣΑ 23768) όπως γνωμοδοτήσει σχετικά με το υπ’ αρ. 18219/22-5-2024 αίτημα του Αναδόχου του έργου «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΑΤΡΟ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΥΕ (ΚΑΦΕ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙO), ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ Υ/Σ ΔΕΗ» για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατόπιν του υπ’ αρ. πρωτ. 20824/7-6-2024 αιτήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279) για την προετοιμασία, επιμέλεια και εποπτεία της σύνταξης και υπογραφής σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης προσκύρωσης εδαφικής έκτασης 33,87τμ στην ιδιοκτησία των αιτούντων με ΚΑΕΚ 051471113005, στο Ο.Τ. 725 του Δήμου Χαλανδρίου επί της οδού Γρεβενών.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο Αθηνών Αικατερίνη – Ειρήνη Παπασταύρου του Ιωάννη (ΑΜΔΣΑ 24121), όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου κατά την εκδίκαση της από 11/4/2023 με ΓΑΚ 2063/2023 και ΕΑΚ 13/2023 αγωγής των Κ.Χ., Κ.Γ. κλπ (συν. 32) κατά του Δήμου Χαλανδρίου (μισθολογικές διαφορές).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών Πολύδωρο Τακόπουλο, δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 13806) όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την εκδίκαση της από 28/04/2023 με αρ. κατ. Ε1113/2023 αίτησης ακύρωσης και των από 14/3/2024 με αρ. κατ. ΕΛ225/2024 πρόσθετων λόγων του Δήμου Χαλανδρίου και του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος & Ρεματιάς κατά των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού για την ακύρωση του υπ’ αρ. 36/30-3-2023 Προεδρικού Διατάγματος (μετεγκατάσταση Καζίνο).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806) όπως γνωμοδοτήσει επί του υπ’ αρ. πρωτ. 8129/4-3-2024 ερωτήματος της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Χαλανδρίου σχετικά με την επιστροφή στον υπάλληλο του Δήμου Χ.Ε. αποδοχών που παρακρατήθηκαν, λόγω θέσης του σε αργία.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνα Χρονοπούλου Α.Μ. Δ.Σ.Α 37275, όπως γνωμοδοτήσει επί του υπ’ αρ. πρωτ. 16490/2024 αιτήματος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών (εξωδικαστικός για μη καταχωρηθέν τιμολόγιo).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνα Χρονοπούλου Α.Μ. Δ.Σ.Α 37275, όπως γνωμοδοτήσει επί του υπ’ αρ. πρωτ. 18528/2024 αιτήματος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών (εξωδικαστικός για μη καταχωρηθέντα τιμολόγια).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνα Χρονοπούλου Α.Μ. Δ.Σ.Α 37275 όπως παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της από 19/10/2023 με αρ. κατ. ΠΡ5690/2023 και αρ. κλ. ΚΛ6485/2024 προσφυγή της S.S. του A. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (απόφαση διακοπής λειτουργίας καταστήματος).

 

 

Σε   περίπτωση   απουσίας   σας,   παρακαλούμε  να   ενημερώνετε  εγκαίρως   το   Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων, προκειμένου να καλείται  αναπληρωματικό μέλος.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP


Download on the App Store


Get it on Google Play

Περισσότερα ....για εσάς

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ