7η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 29η Φεβρουαρίου 2024

3
7η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 29η Φεβρουαρίου 2024

7η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 29η Φεβρουαρίου 2024

7η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 29η Φεβρουαρίου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 23/02/2024
Α.Π.: 7015

 

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
4) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου), την 29η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 8 κ΄ 9 του Ν. 5056/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2023 του Δήμου.
 2. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ξυλουργείου».
 3. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια σκούφων κολύμβησης παιδιών.
 4. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 5. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα.
 6. Έγκριση πρακτικών Νο1 & Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, για το Διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Α.Μ. 169/2023.
 7. Έγκριση της μελέτης και των όρων δημοπρασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΥΡΙΠΠΙΔΟΥ, ΣΤΡ. Δ. ΡΟΥΜΠΕΣΗ, Σ. ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ” Α.Μ. 5/2024, προϋπ.: 2.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.) μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..
 8. Παράταση της συνολικής προθεσμίας του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης της μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ‘ΖΩΝΗ ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΠΕΥΚΟ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΘΝΟΣ’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» μετά την έγκριση πολεοδόμησης με το από 23-05-2023 Πρ. Δ/τος (ΦΕΚ 420Δ/24-05-2023).
 9. Επιβολή προστίμου για κλάδευση δένδρου εντός ιδιοκτησίας επί της Λ. Πεντέλης 94 στο Χαλάνδρι.
 10. Επιβολή προστίμων για στάθμευση σε χώρο πρασίνου.
 11. Άδεια κοπής ή μη, δένδρου επί του πεζοδρομίου της οδού Ολύμπου 17.
 12. Λήψη απόφασης κατόπιν σχετικού αιτήματος για δένδρα επί της οδού Ικάρων 7.
 13. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση του Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Χαλανδρίου, για τα έτη 2024 και 2025.
 14. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών Ευγενία Κακούρη του Παναγιώτη (ΑΜ ΔΣΑ 11600) για να συντάξει 1) νομική γνωμοδότηση σχετικά με τη διαδικασία του διακανονισμού των ορίων της ιδιοκτησίας των αδελφών Λ. και της Τerarrosa Α.Ε., επί της οδού Γρ. Γυφτοπουλου με ΚΑΕΚ 051470339009 σε σχέση με τη δημοτική ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 05147ΕΚ033311 και την απόδοση σε κοινή χρήση τμημάτων της πρώτης και 2) σχέδιο εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης, αν κριθεί απαραίτητο.
 15. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών Άννα Π. Γαβαλά (ΑΜ. Δ.Σ.Α. 23768), να εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (15ο Τμήμα) κατά τη συζήτηση της από 2/11/2022 με αρ. κατ. ΕΦ2500/2022 και αρ. κλ ΚΛ5540/2023 (ΕΦ1975/2022 Διοικ. Πρωτοδικείου) έφεσης του Δήμου Χαλανδρίου κατά της υπ’ αρ. 7930/2022 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου και του Ελληνικού Δημοσίου.
 16. Παροχή πληρεξουσιότητας στους δικηγόρους Αθηνών, Τακόπουλο Πολύδωρο (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 13806) και Άννα Π. Γαβαλά (Α.Μ.Δ.Σ.Α 23768), όπως παρασταθούν και εκπροσωπήσουν τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 4ο) κατά τη συζήτηση της από 13.1.2023 με ΑΒΕΜ ΕΦ102/13.1.2023 και αρ. κλ. ΚΛ6918/2023 έφεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Χαλανδρίου και κατά της με αριθμό Α12257/2022 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ).
 17. Παροχή πληρεξουσιότητας στους δικηγόρους Αθηνών, Τακόπουλο Πολύδωρο (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 13806) και Άννα Π. Γαβαλά (Α.Μ.Δ.Σ.Α 23768), όπως παρασταθούν και εκπροσωπήσουν τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 4ο) κατά τη συζήτηση της από 13.1.2023 με ΑΒΕΜ ΕΦ105/13.1.2023 και αρ. κλ. ΚΛ6959/2023 έφεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Χαλανδρίου και κατά της με αριθμό Α12258/2022 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (μη αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ).
 18. Παροχή πληρεξουσιότητας στους δικηγόρους Αθηνών, Τακόπουλο Πολύδωρο (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 13806) και Άννα Π. Γαβαλά (Α.Μ.Δ.Σ.Α 23768), όπως παρασταθούν και εκπροσωπήσουν τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 4ο) κατά τη συζήτηση της από 13.1.2023 με ΑΒΕΜ ΕΦ104/13.1.2023 και αρ. κλ. ΚΛ6947/2023 έφεσης των Π. Λ. κλπ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου και κατά της με αριθμό Α12257/2022 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ).
 19. Παροχή πληρεξουσιότητας στους δικηγόρους Αθηνών, Τακόπουλο Πολύδωρο (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 13806) και Άννα Π. Γαβαλά (Α.Μ.Δ.Σ.Α 23768), όπως παρασταθούν και εκπροσωπήσουν τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 4ο) κατά τη συζήτηση της από 13.1.2023 με ΑΒΕΜ ΕΦ107/13.1.2023 και αρ. κλ. ΚΛ6985/2023 έφεσης των Π. Λ. κλπ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου και κατά της με αριθμό Α12258/2022 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (μη αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ).
 20. Παροχή πληρεξουσιότητας στους δικηγόρους Αθηνών, Τακόπουλο Πολύδωρο (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 13806) και Άννα Π. Γαβαλά (Α.Μ.Δ.Σ.Α 23768), όπως παρασταθούν και εκπροσωπήσουν τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 4ο) κατά τη συζήτηση της από 13.1.2023 με ΑΒΕΜ ΕΦ103/13.1.2023 και αρ. κλ. ΚΛ6939/2023 έφεσης της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά του Δήμου Χαλανδρίου και κατά της με αριθμό Α12257/2022 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ).
 21. Παροχή πληρεξουσιότητας στους δικηγόρους Αθηνών, Τακόπουλο Πολύδωρο (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 13806) και Άννα Π. Γαβαλά (Α.Μ.Δ.Σ.Α 23768), όπως παρασταθούν και εκπροσωπήσουν τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 4ο) κατά τη συζήτηση της από 13.1.2023 με ΑΒΕΜ ΕΦ106/13.1.2023 και αρ. κλ. ΚΛ6977/2023 έφεσης της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά του Δήμου Χαλανδρίου και κατά της με αριθμό Α12258/2022 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (μη αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ).
 22. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361), κάτοικο Αθηνών, Πλατεία Ομονοίας 12, για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 1289/2024 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (3ο Μονομελές) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
 23. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169) να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον υπάλληλο του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών Υπηρεσίας Δόμησης κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ενώπιον της Πταισματοδίκη Χαλανδρίου για τη δικογραφία ΑΒΜ ΔΑ21/12717.
 24. Έγκριση της υπ’ αρ. 248/2024 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169) να εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 18/12/2023 με ΓΑΚ 134827/2023 και ΕΑΚ 13155/2023 μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής των Χ. Α. και Τ. Ν. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (συμβασιούχοι).

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλούμε να ενημερώνετε εγκαίρως το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων, προκειμένου να καλείται αναπληρωματικό μέλος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP


Download on the App Store


Get it on Google Play

Περισσότερα ....για εσάς

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ